Kasutustingimused


 Delfi Date teenus on tasuta (v.a. lisateenused) ja selle kasutamine toimub "nagu on" põhimõttel. Delfi Date omanikud ei vastuta saidi kasutamisest tekkivate võimalike tagajärgede eest. Delfi Date omanikud jätavad endale õiguse muuta reeglid vastavalt vajadusele, muudatused kajastuvad siin lehel.

Neil, kes pole nõus Delfi Date reeglitega, palume mitte kasutada Delfi Date lehekülge. Selle reegli rikkumisel tekitatava võimaliku kahju eest vastutab kahju tekitaja täiel määral. Virtuaalne raha ehk krediidid, mis jääb blokeeritud kasutaja kontole, tagastamisele ei kuulu. 

Juhul, kui Delfi Date omanikud ei taha osutada teenust konkreetsele Delfi Date kasutajale, võivad nad vaidlusaluse konto blokeerida, kusjuures blokeerimise põhjuse selgitamine pole kohustuslik.

Saiti kasutades on keelatud oma ankeedis esitada võõra inimese isikuandmeid ning valeandmeid. Iga kasutaja võib omada vaid üht kontot. Korduvad kontod blokeeritakse ette hoiatamata.

Keelatud on postkastide kaudu ahelkirjade saatmine, samuti reklaamida postkastide, kommentaaride, foorumipostituste või oma konto kaudu ettevõtteid, tooteid, teenuseid jms.

Keelatud on rõvedasisuliste, ähvardavate või solvavate kirjade ja kommentaaride saatmine postkasti, foorumisse või Delfi Date kasutajate piltide kommentaariveergu. Keelatud on rõvedate, kedagi solvata võivate või ebaeetiliste kasutajanimede loomine. Samuti edastada usupropagandat, rassistlikku propagandat või muud ebaeetilist või seadusega vastuolus olevat. Delfi Date teenuseid kasutades tuleb jääda viisakaks teiste kasutajate vastu.

Keelatud on piltide, kontode vaatamine jne programmide ja skriptide abil.

Keelatud on üritada avada võõraid kontosid või muud moodi rikkuda Delfi Date kasutajate privaatsust ja võimalust saiti mugavalt kasutada.

Reeglite rikkumise korral vastavalt rikkumise raskusastmele kohaldatakse rikkujale karistus. Väga kerge tahtmatu rikkumise korral võib kasutaja saada moderaatori poolt hoiatuse. Moderaatori märkus või hoiatus ei kuulu vaidlustamisele. Raskemate rikkumiste korral Delfi Date reeglite vastu blokeeritakse kasutaja konto ilma ette teatamata ja tagasisaamise võimaluseta.

Andmete kasutamine

Käesolevate reeglitega nõustudes on kasutaja andnud Delfi Date omanikule nõusoleku töödelda kasutaja poolt Delfi Date saidil avalikustatud informatsiooni, sh saidil olevat/olevaid pilti/pilte ning muid isikuandmeid.

1. Delfi Date omanike poolt teenuse osutamise eesmärgil.
2. Delfi Date omanike poolt teeninduslikel ja turunduslikel eesmärkidel, sh selleks et pakkuda kasutajatele personaalsemaid, mugavamaid ja uuenduslikke lahendusi nii Delfi Date omanike poolt kui ka Delfi Date koostööpartnerite kaudu.
3. Delfi Date omanike omadel eesmärkidel tingimusel, et kasutaja andmete, sh piltide, kasutamine ei ole vastuolus üldkehtivate eetikanormide ja Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega.

Kasutades Delfi Date teenust või rakendust, mis eeldab kasutajaga seotud andmete edastamist kolmandatele isikutele (sh ka väljaspool Delfi Date omanikega samasse kontserni kuuluvad ettevõtetele), kes on seotud konkreetse teenuse osutamise ja/või vahendamisega, on kasutaja eelnevalt nõustunud enda kohta andmete, sh piltide ja muude isikuandmete edastamisega, mis on otseselt vajalikud soovitud teenuse kasutamiseks. Eelnimetatud nõusoleku tagasivõtmist loetakse ühtlasi ka kasutaja sooviks loobuda selle teenuse kasutamisest.

Delfi Date omanikud garanteerivad, et ei avalda sinu Delfi Date saidil olevat/olevaid pilti/pilte ka muud sinu poolt avalikustatud informatsiooni online või offline väljaannetes, mis rikuvad Eesti Vabariigi seadust

Käesolevate reeglitega nõustudes on kasutaja andnud Delfi Date omanikele nõusoleku saata Delfi Date kasutajatele enda või koostööpartnerite reklaami sisuga teateid kasutajate Delfi Date postkastidesse ning saata Delfi Date firma infot Delfi Date kasutajate meiliaadressile. 

Delfi Date omanikud garanteerivad, et ei jaga ega edasta Delfi Date kasutajate meiliaadresse või andmeid, sh ka Delfi Date saidil olevat/olevaid pilti/pilte teistele, välja arvatud eeltoodud punktis (2.) toodud eesmärkidel

Piltide lisamise kord

Pornograafilised ja erootilised pildid on keelatud. Piiri, kust alates pilt või poos on liiga erootiline, määravad moderaatorid. Keelatud on rõveda või kedagi solvata võiva sisu ja allkirjaga pildid. Lubatud ei ole pildid, mis oma iseloomult on seadusevastased, õhutavad rassismi, vaenu või vägivalda (nt. relvaga kellegi pihta sihtimine).

Keelatakse narkootikume eksponeerivad või alkoholi/suitsetamist seadusevastaselteksponeerivad pildid. Moderaator võib pildi keelata, kui pildilolija on silmnähtavalt purjus, alkohol/sigaretid on ilmselgelt pildi peategelased või pilt koos pildi allkirjaga õhutab alkoholi/sigarette tarbima. Kanepilehe kujutis pildil või pildi all on narkootikume propageeriv. 

Keelatud on lastepildid. Lastepildiks loetakse alla 16 aasta vanuse inimese pilti.

Keelatud on pildid, mis sisaldavad reklaami pildis või pildiallkirjas, reklaamiks loetakse ka äriettevõtte või fotovalmistaja (s.h. pildi töötleja või töötlemisega tegeleva grupi) logo pildi äärel. Kui Delfi Date kasutajakonto nimi ja konto ise ei sisalda reklaami, siis on lubatud selle konto nime näitamine pildil ja pildi all nii omanikuna kui ka valmistajana/töötlejana, niisama kirjutatuna kui ka vormis "made by..." Nii piltidel kui ka pildiallkirjas on keelatud kasutada copyright märki ©. 

Ühte ja sama pilti tohib lisada kontole vaid ühe eksemplari. 

Keelatud on autorikaitse alla kuuluda võivate (näiteks modelliagentuuri piltide), samuti võõraste piltide lisamine. Keelatud on pildid, kus figureerivad isikud, kelle eksponeerimiseks pildiomanikul puuduvad vastavad õigused, samuti on keelatud enda pildile lisada autoriõigustega kaitstud detaile (tausta, logosid jms.). Keelatud on lisada pilte, kus pole peal inimesi, näiteks pilte lilledest, loomadest jne.

Autoriõiguste rikkumise kahtluse korral palume pöörduda kasutaja poole, kes on pildi Delfi Date-s avaldanud. Kui kokkulepet ei saavutata, kirjutage kasutajatoele, lisades kirjale kopeeritud kujul oma eelnenud kirjavahetuse tervikuna pildi avaldajaga (k.a. kirja saatjate nimed ja kirjasaatmise kellaajad kirja päises). Kui leiate, et Teie pilti on kasutatud ilma loata, siis palume edastada rikkuja konto aadressriba koos märkega "rikkuja" ja kontoomaniku konto aadressiriba märkega "konto omanik". Kindlasti lisage kirjale asjasse puutuvate piltide ja kontode lingid.

Kui pildil olev inimene või pildi autoriõiguste omanik ei ole andnud nõusolekut pildi avaldamiseks ja esitab pretensiooni, vastutab tekkivate tagajärgede eest täiel määral pildi lisanud isik.

Andmed, mida saab kasutada autoriõiguste rikkuja tuvastamiseks, edastame seadusega ettenähtud korras vastavale riigiametile.Palume pilte lisades arvestada sellega, et moderaatoritel on õigus tagasi lükata ka need pildid, mis pole vastuolus ühegi eeltoodud punktiga, kuid on oma sisult või vormilt ebasündsad või võivad kedagi kahjustada.

Pildi/piltide sobivuse ja reeglitele vastavuse üle otsustavad Delfi Date moderaatorid.